Like Water or Clouds

Alphabetical list of equivalent Chinese names and terms

Anhwei Province, Anhui

An Lu-shan (General), An Lushan

Ch’an Buddhism, Qān Buddhism

Ch’ang-an, Chang’an, Sian, Sian-fu, Xi’an (Shaanxi)

Ch’ang-kan (village), Chinkiang, Zhenjiang (Jiangsu)

Ch’ang-sha, Changsha (Hunan)

Chang Yen-yüan, Zhang Yanyuan

Chên-ting, Chenting, Zhengding (Hebei)

Chêng-tu, Ch’eng-tu, Cheng-tu, Chengdu (Sichuan)

Ch’i (spirit,breath,force etc), Qi

Ch’i-chou, Chichow, Kweichih, Guichi (Anhui)

Chiang-ling, Kiangchow, Kiangling, Jiangling (Hubei)

Ch’in Dynasty (221-206BC), Chin Dynasty, Qin Dynasty

Chin-shih  (examination), Jinshi

Ching River, King River, Jing (Shaanxi)

Ching Hao, Jing Hao

Chou Dynasty (c1122-221BC), Zhou Dynasty

Ch’u Kingdom (Fourth/third century BC), Chu Kingdom

Ch’ü Yüan (poet), Qu Yuan

Chuang-tzu (Taoist), Zhuang Zi, Zhuang Zhou

C’hu-t’ang Gorge (Yangtze), Qutang Xia

Confucius, K’ung-Fu-tzu, Kongfuzi

Feng-hsien, Feng-hsiang, Fengsiang, Fufeng (Shaanxi)

Fu-chou, Fuchow, Fu Xian (Shaanxi)

Han Dynasty (206BC-220AD), Han Dynasty

Han River, Han Kiang, Han Shui

Hankow, Wuhan (Hubei)

Han-yang, Hanyang (Hubei)

Honan Province, Henan

Hopei Province, Hupeh, Hebei

Hsi K’ang, Xi Kang

Hsiang River, Siang Kiang

Hsien (Immortal, sennin), Xian

Hsiung-nu  (‘Huns’), Xiongnu

Hui-neng, Huineng

Hsüan-tsang  (Buddhist Pilgrim), Xuan Zang, Xuanzang

Hsüan-tsung (Emperor, Ming-huang), Xuanzong

Hui-neng  (Sixth Ch’an Patriarch), Huineng

Jao-chou, Jaochow, Poyang, Boyang (Jianxi)

Jen (benevolence,goodness), Ren

Kai-feng, Kaifeng (Henan)

Kansu Province, Gansu

Kashgar, Kaxgar, Kashi (Xinjiang)

Khotan, Ho-t’ien, Hotan (Xinjiang)

Kialing River, Kialin Kiang, Jialing Jiang (Sichuan)

Kiangsu Province, Jiangsu

Kiukiang, Jiujiang (Jiangxi)

Kokonor Lake, Koko Nor,Ching Hai,Quinghai Hu (Qinghai)

K’uei-chou, Kweichow, Fengkieh, Fengjie (Sichuan)

Kuo Hsi, Guo Xi

Lant’ien, Lantien, Lantian (Shaanxi)

Lao-tzu, Lao-tze, Laozi

Li Lin-fu (Minister), Li Linfu

Li Po, Li Bai

Liang-yüan, Kweiteh, Shang-kiu, Shangqiu (Henan)

Lo River, Luo He (Henan)

Lop Nor, Lop Nur (Xinjiang)

Loyang, Lo-yang, Luoyang (Henan)

Lu Chi, Lu Ji

Lu-shan, Mount Lu, Lu Shan (Jiangxi)

Lukiang, Lujiang (Anhui)

Mi-lo River, Miluo (Hunan)

Nanking, Nanjing (Jiangsu)

Peking, Pei-ching, Beijing

P’eng-lai  (Palace, Islands of the Blessed), Penglai

Pi (jade disc), Bi

Pin-chou, Pinchow, Bin Xian (Shaanxi)

Po Chü-Yi, Po Chü-i, Po Chu-i, Bai Juyi

Poyang, Lake Poyang, Poyang Hu (Jiangxi)

Shang-lin Park, Shanglin

Shansi Province, Shanxi

Shantung Province, Shan-tung, Shandong

Shensi Province, Shaanxi

Shih Chi (The Historical Records), Shi Ji, Shiji

Shih (verse form), Shi

Si Wang Mu (Goddess of the West), Xiwangmu

Soochow, Wuhsien, Suzhou (Shandong)

Ssu-ma Ch’ien (Han Historian 145?-85?BC), Sima Qian

Su-tsung (‘Emperor in the North’), Su Tsung, Suzong

Su T’ung-po, Su Shi, Su Dongpo

Suchow, Tungshan, Xuzhou (Jiangsu)

Sung Dynasty (960North-1279ADSouthern),Song Dynasty

Szu-ch’uan Province, Szechwan, Sichuan

T’ai-shan, Mount Tai, Tai Shan (Shandong)

T’ai-yüan, Yangku, Taiyuan (Shanxi)

Taklamakan Desert, Taklimakan Shamo

T’ang Dynasty (618-907AD), Tang Dynasty

Tang-t’u, T’ai-p’ing, Taiping, Tangtu, Dangtu (Anhui)

Tao, Dao: Taoism, Daoism: Tao-Te Ching: Daode Jing

T’ao Ch’ien, T’ao Yüan-ming, Tao Yuanming, Tao Qian

Tarim Basin, Tarim Pendi

T’ien Shan, Tien Shan, Tian Shan (Xinjiang)

Sui Dynasty, Sui Dynasty (581-618AD)

Tu Fu, Du Fu

T’un-huang, Dunhuang (Gansu)

T’ung Kuan Pass, Tungkwan, Tongguan (Shaanxi)

Tung-t’ing Lake,Tung Ting Hu, Dongting Hu (Hunan)

Tzu-jan (spontaneity,naturalness), Ziran

Wang Chao-chün (wife of Tartar Khan), Wang Zhaojun

Wei River, Wei Ho (Shaanxi)

Wu Gorge (Yangtze), Wu Xia (Sichuan)

Wu-ch’ang, Wuchang (Hubei)

Wu-ti Emperor of Han, Han Wudi

Yang Chu, Yang Zhu

Yang Kuei-fei (Yang Yü-huan, Consort), Yang Guifei

Yang Kuo-chung, Yang Guozhong

Yangchow, Yangzhou (Jiangsu)

Yangtze River, Yangtze Kiang, Yangzi Jiang, Chang Jiang

Yeh-lang River, Yehlang, Yalong Jiang (Yunnan)

Yellow River, Hwang-ho, Hwang Ho, Huang He

Yo-chou, Yochow, Yoyang, Yueyang (Hunan)

Yü-chang, Nan-k’ang, Nanchang (Jiangxi)

Yüeh-fu (ballad verse form), yuefu

Yünnan Province, Yunnan

Yumen  (old town), Yu-men, Jiayuguan (Gansu)


Authored and translated by A. S. Kline © Copyright 2000 All Rights Reserved.

This work may be freely reproduced, stored and transmitted, electronically or otherwise, for any non-commercial purpose. Conditions and Exceptions apply.

Last Modified 8th February 2000